Vormen van ambulancezorg

Er zijn verschillende vormen van ambulancezorg

Bij het woord ‘ambulance’ wordt al snel gedacht aan een gele auto met blauwe zwaailichten en een loeiende sirene. Toch is ambulancezorg veel meer dan spoedvervoer alleen. RAV Haaglanden biedt al jaren verschillende vormen van ambulancezorg aan. Dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Zie hieronder onze verschillende soorten ambulancezorg.

Vragen over onze ambulancezorg?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Hoogcomplexe ambulancezorg

De RAV biedt hoogcomplexe ambulancezorg in situaties waarbij zich redelijkerwijs, gezien de ernst van de gezondheidssituatie, levensbedreigende omstandigheden kunnen voordoen. Bij patiënten die hoogcomplexe ambulancezorg behoeven kan sprake zijn van niet-stabiele vitale functies en/of moet rekening gehouden worden dat deze functies tijdens de inzet bedreigd raken.

Middencomplexe ambulancezorg

Middencomplexe ambulancezorg is niet spoedeisende ambulancezorg (B-inzetten-brengen of –halen) en betreft vervoer met observatie, begeleiding, verzorging (laagcomplex) en al dan niet verpleging (middencomplex) van patiënten tussen het woon- of verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie, opname of ontslag en vice versa. De RAV maakt, waar mogelijk, afspraken met de patiënt dan wel de aanvrager over het tijdstip van halen of brengen en de plaats van bestemming. Bij middencomplexe ambulancezorg kan er ook sprake zijn van een meeromvattende, complexere zorgvraag dan bij laagcomplexe ambulancezorg, die past bij het niveau dat de verpleegkundige kan bieden. Voorbeelden zijn verpleegkundige handelingen op het gebied van pijnstilling, ritmebewaking en het (onder bepaalde voorwaarden) continueren van intraveneuze antibiotica-, heparine-, morfine- en TPV-toediening.

Binnen RAV Haaglanden is het vervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag geïntegreerd in de Middencomplexe ambulancezorg.

Solo-ambulance

Rapid Responder Haaglanden (RRH)

De Rapid  Responder kan precies dezelfde hulp bieden als een gewone ambulance. Het enige wat een Rapid Responder niet kan is een patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.  De Rapid Responder maakt onderdeel uit van onze reguliere ambulancezorg en helpt mee om de piekmomenten op te vangen. Ook ontlasten we de HC-ambulances door als dichtstbijzijnde reguliere ambulancecapaciteit de paraatheid van het gebied te dekken. Omdat de Rapid Responder geen patiënt kan vervoeren vanaf een ongeval of andere locatie worden we voornamelijk ingezet voor de eerste hulpverlening ter plaatse. Moet een patiënt toch vervoerd worden naar een ziekenhuis dan vragen we alsnog een reguliere ambulance ter plaatse.

Spoedarts Rapid Responder (SPARR)

Het SPARR-team bestaat uit een spoedarts of huisarts en een ambulancechauffeur en rijdt in een compacte visiteauto. Evenals een hoogcomplexe ambulance mag de SPARR zich met zwaailicht en sirene door het verkeer bewegen. Daardoor kan een patiënt in nood snel bereikt worden. Het doel van de SPARR is laagdrempelige triage en behandeling aan huis. Ook wanneer de eigen huisarts niet altijd in de gelegenheid is om direct naar een patiënt toe te gaan of omdat de patiënt geen huisarts heeft.