Vergoeding AED

Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

Nieuwe regeling

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Welke kosten kunt u declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
• Vervangen van elektrodenpads;
• Uitlezen van de AED;
• Batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden;
• Gebruiksklaar maken van de AED.

Welke kosten kunt u niet declareren?

De volgende kosten kunt u niet declareren:
• Verbruiksartikelen die over datum zijn;
• Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij);
• (reguliere) onderhoudskosten;
• Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Hoe dient u de declaratie in?

Bent u eigenaar van een AED binnen ons werkgebied, dan kunt u een factuur indienen bij de RAV Haaglanden. Dit kan digitaal: rav.haaglanden@denhaag.nl, onder vermelding van: AED-declaratie of per post: RAV Haaglanden, Waldorpstraat 555, 2521 CK, Den Haag. o.v.v. AED-declaratie

Klik hier voor een voorbeeld declaratieformulier.
Indien één van de hierboven gevraagde gegevens ontbreekt dan wordt de factuur niet in behandeling genomen
Let op! De naam van de patiënt mag nooit vermeld worden op de factuur.
Na binnenkomst nemen wij de factuur in behandeling en wordt het bedrag aan het einde van de daaropvolgende maand aan u overgemaakt.

Vragen over een factuur?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via: rav.haaglanden@denhaag.nl