Privacystatement

RAV Haaglanden vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. RAV Haaglanden hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige manier van het verwerken van uw gegevens.

RAV Haaglanden verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: a) de betrokkene heeft toestemming gegeven (o.a. WGBO); b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (o.a. WGBO); c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. de meldplicht voor infectieziekten); d) noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene (o.a. medische noodzaak).

1. Verwerking persoonsgegevens

RAV Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

  • Als patiënt

Zodra u als patiënt met RAV Haaglanden in aanraking komt, wordt u als patiënt geregistreerd en gaat RAV Haaglanden uw persoonsgegevens verwerken. Dit begint met uw contact met de meldkamer Ambulancezorg. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan direct betrokken zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Medische gegevens moeten tot minimaal 20 jaar na het einde van de behandeling worden bewaard.

Als rijdende dienst voor RAV Haaglanden, ontvangt RAV Haaglanden persoonsgegevens over de patiënt vanuit de meldkamer Ambulancezorg en vult deze informatie aan vanuit de zorgverlening en het vervoer. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit gebruiken we om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met anderen. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig voor de financiële administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar
  • Medische gegevens, uitslagen van onderzoeken die plaatsvinden tijdens de
    ambulancehulpverlening, de gestelde werkdiagnose en advies of overdracht aan een volgende zorgverlener verwerken we als medische gegevens.
  • Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen en afhandelen.
  • In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens (geanonimiseerd) gebruiken voor onderzoek. Voor deelname aan een onderzoek vragen we uw toestemming en/of geldt een wettelijke grondslag. Als u niet wenst dat wij gebruik maken van uw gegevens voor onderzoek, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Het is onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim) en zullen uw gegevens niet met anderen delen, tenzij een zorgverlener direct bij uw behandeling is betrokken. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming en mag u dat bepalen. In spoedgevallen of noodsituaties, of als een wettelijke regeling ons daartoe verplicht, kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

1.2 Website

Op de website van RAV Haaglanden kunt u links naar andere websites aantreffen. RAV Haaglanden draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan, tenzij dit subverwerkers van RAV Haaglanden zijn. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

2. Wat zijn uw rechten?

2.1 Gegevens inzien

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens en in uw medisch dossier. Hier kunt een kopie van opvragen. De ambulancemedewerker hoeft geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

2.2 Gegevens wijzigen

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen. Bijvoorbeeld als we een fout hebben gemaakt in uw geboortedatum of als uw naam verkeerd staat geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een werkdiagnose door een ambulancemedewerker mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u uw eigen zienswijze toe laten voegen aan het dossier, bijvoorbeeld als u het met een behandeling of werkdiagnose niet eens bent geweest. Wanneer de betrokken ambulanceverpleegkundige kan onderbouwen dat het in uw belang is dat het dossier of delen van het dossier ongewijzigd blijven, dan dienen ze dat te blijven. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw ongewijzigd dossier blijft kan uw verzoek tot wijziging worden geweigerd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De betrokken ambulanceverpleegkundige moet aan u kunnen motiveren waarom zij/hij uw dossier of delen daarvan niet wil wijzigen.

In uw verzoek tot wijziging geeft u aan met welk doel u de gegevens wilt wijzigen, u stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs mee (het BSN-nummer en de pasfoto moeten onleesbaar worden gemaakt, zie: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl) en u voorziet uw verzoek tot wijziging van een met pen geschreven handtekening. Op basis hiervan zal RAV Haaglanden verifiëren of u gerechtigd bent om de gegevens in te zien. Mocht u iemand machtigen om de gegevens te laten wijzigen, dient een machtigingsformulier c.q. toestemmingsverklaring mee te worden gestuurd. We vernietigen de kopie van je identiteitsbewijs nadat we je identiteit hebben vastgesteld.

2.3 Gegevens vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw medisch dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen. In het verzoek tot vernietiging zet u uiteen met welk doel u de gegevens wilt vernietigen, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee (het BSN-nummer en de pasfoto moeten onleesbaar worden gemaakt, zie: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl) en voorziet u uw verzoek tot vernietiging van een met pen geschreven handtekening. Op basis hiervan zal RAV Haaglanden beoordelen of u gerechtigd bent om de gegevens te vernietigen. Mocht u iemand anders machtigen om de gegevens te vernietigen, stuurt u dan een machtigingsformulier/ toestemmingsverklaring mee. In principe moet RAV Haaglanden gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Wanneer de betrokken ambulanceverpleegkundige en medisch manager kunnen onderbouwen dat het in uw belang is dat het dossier of delen van het dossier bewaard blijft, dienen te blijven. De betrokken ambulanceverpleegkundige dient dit te beoordelen op grond van haar/zijn zorgplicht. De betrokken ambulanceverpleegkundige kan dan samen met u en het advies van een medische manager en Privacy Functionaris/Functionaris Gegevensbescherming de vernietiging overwegen. De betrokken ambulanceverpleegkundige mag vernietiging ook weigeren als zij/hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. We vernietigen de kopie van je identiteitsbewijs nadat we je identiteit hebben vastgesteld.

2.4 Gegevens overdragen

In het kader van goede ambulancehulpverlening dragen wij uw persoons- en medische gegevens over aan de opvolgende behandelaars. Dit kan bijvoorbeeld de hulpverlener op de Spoedeisende Hulp zijn of de (dienstdoende) huisarts. U kunt zelf ook een verzoek indienen tot gegevensoverdracht aan een andere organisatie c.q. zorginstelling. U kunt uw verzoek schriftelijk indienen. In uw verzoek tot gegevensoverdracht motiveert u welke gegevens u wilt dat wij overdragen, u stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (het BSN-nummer en de pasfoto mogen onleesbaar worden gemaakt) en u voorziet uw verzoek tot overdracht van een met pen geschreven handtekening. RAV Haaglanden zal verifiëren of u gerechtigd bent om de gegevens te (laten) overdragen. Mocht u iemand anders machtigen om de gegevens over te dragen, dient een machtigingsformulier/ toestemmingsverklaring mee te worden gestuurd. De identiteit van de gemachtigde dient ook vastgesteld te worden aan de hand van diens identiteitsbewijs.

2.5 Meldcode huiselijk geweld

Voor onze hulpverleners geldt een wettelijke verplichting om te werken volgens de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat hulpverleners, wanneer de meldcode doorlopen is, het recht hebben om een melding te maken bij Veilig Thuis in geval van een vermoeden dat hulp gewenst is in de thuissituatie. RAV Haaglanden deelt met Veilig Thuis alleen de gegevens die nodig zijn om een melding te maken. Het gaat dan om de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van betrokkenen
  • Gegevens waaruit zorgen om de situatie blijken

3. Wijzigingen

RAV Haaglanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn.

4. Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop RAV Haaglanden persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via deze site. U kunt hier terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

4.1 Functionaris voor gegevensbescherming

RAV Haaglanden heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Wanneer u van mening bent dat RAV Haaglanden onjuist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.