Privacystatement

RAV Haaglanden vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. RAV Haaglanden verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: a) de betrokkene heeft toestemming gegeven (o.a. WGBO); b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (o.a. WGBO); c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. de meldplicht voor infectieziekten); d) noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene (o.a. medische noodzaak).

1. Verwerking persoonsgegevens

RAV Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

1.1 Als patiënt
Zodra u als patiënt met de RAV Haaglanden in aanraking komt, wordt u als patiënt geregistreerd en gaat de RAV Haaglanden uw persoonsgegevens verwerken. Dit begint met uw contact met de meldkamer ambulancezorg. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan direct betrokken zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Medische gegevens moeten tot minimaal 15 jaar na het einde van de behandeling worden bewaard. Als rijdende dienst voor de RAV Haaglanden, ontvangt RAV Haaglanden persoonsgegevens over de patiënt vanuit de meldkamer Ambulancezorg. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• Medische gegevens, uitslagen van onderzoek dat plaatsvindt tijdens de
ambulancehulpverlening, de gestelde werkdiagnose en advies of overdracht aan een volgende zorgverlener verwerken we als medische gegevens.
• Naast medische gegevens verwerken we ook andere persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit gebruiken we om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met anderen.
• We hebben ook gegevens nodig voor de financiële administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen en afhandelen.
• In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens (geanonimiseerd) gebruiken voor onderzoek. Voor deelname aan een onderzoek vragen we uw toestemming en/of geldt een wettelijke grondslag. Als u gebruik van uw gegevens niet wenst, kunt u daar bezwaar tegen maken. Het is onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te
delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming en mag u dat bepalen. In spoedgevallen of noodsituaties, of als een wettelijke regeling ons daartoe verplicht, kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

1.2 Website
Op de website van RAV Haaglanden kunt u links naar andere websites aantreffen. RAV Haaglanden draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

2. Wat zijn uw rechten?

2.1 Gegevens inzien
U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens en in uw medisch dossier. Dat kunt u
opvragen, u mag ook om een kopie vragen. De ambulancemedewerker hoeft geen inzage te geven in
zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

2.2 Gegevens wijzigen
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als we een fout hebben gemaakt in uw geboortedatum of als uw naam verkeerd staat geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een werkdiagnose door een ambulancemedewerker mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, bijvoorbeeld als u het met een behandeling of werkdiagnose niet eens bent geweest. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aan ons verzoeken. In uw verzoek tot wijziging geeft u aan met welk doel u de gegevens wilt wijzigen, u stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs mee (het BSN-nummer en de pasfoto mogen onleesbaar worden gemaakt) en u voorziet uw verzoek tot wijziging van een met pen geschreven handtekening. Op basis hiervan zal RAV Haaglanden verifiëren of u gerechtigd bent om de gegevens in te zien. Mocht u iemand machtigen om de gegevens te laten wijzigen, dient een machtigingsformulier c.q. toestemmingsverklaring mee te worden gestuurd.

2.3 Gegevens vernietigen
U mag vragen om het vernietigen van uw medisch dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen. In het verzoek tot vernietiging zet u uiteen met welk doel u de gegevens wilt vernietigen, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee (het BSN-nummer en de pasfoto mogen onleesbaar worden gemaakt) en voorziet u uw verzoek tot vernietiging van een met pen geschreven handtekening. Op basis hiervan zal RAV Haaglanden beoordelen of u gerechtigd bent om de gegevens te vernietigen. Mocht u iemand anders machtigen om de gegevens te vernietigen, stuurt u dan een machtigingsformulier/ toestemmingsverklaring mee. In principe moet RAV Haaglanden gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Wanneer de betrokken ambulanceverpleegkundige kan onderbouwen dat het in uw belang is dat het dossier of delen van het dossier bewaard blijft, dienen te blijven. De betrokken ambulanceverpleegkundige heeft hier inbreng doordat zij/hij gebonden is aan haar/zijn zorgplicht. De betrokken ambulanceverpleegkundige kan dan samen met u en het advies van een
informatiebeveiligingsfunctionaris de vernietiging heroverwegen. De betrokken ambulanceverpleegkundige mag vernietiging ook weigeren als zij/hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze zeven jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De betrokken ambulanceverpleegkundige moet aan u kunnen motiveren waarom zij/hij uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

2.4 Gegevens overdragen
In het kader van goede ambulancehulpverlening dragen wij uw persoons- en medische gegevens over aan de opvolgende behandelaars. Dit kan bijvoorbeeld de hulpverlener op de Spoedeisende Hulp zijn of de (dienstdoende) huisarts. U kunt zelf ook een verzoek indienen tot gegevensoverdracht aan een andere organisatie c.q. zorginstelling. U kunt uw verzoek schriftelijk indienen . In uw verzoek tot gegevensoverdracht motiveert u welke gegevens u wilt dat wij overdragen, u stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (het BSN-nummer en de pasfoto mogen onleesbaar worden gemaakt) en u voorziet uw verzoek tot overdracht van een met pen geschreven handtekening. RAV Haaglanden zal verifiëren of u gerechtigd bent om de gegevens te (laten) overdragen. Mocht u iemand anders machtigen om de gegevens over te dragen, dient een machtigingsformulier/ toestemmingsverklaring mee te worden gestuurd.

3. Wijzigingen

RAV Haaglanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn.

4. Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop RAV Haaglanden persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via deze site. U kunt hier terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

4.1 Functionaris voor gegevensbescherming
RAV Haaglanden heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Wanneer u van mening bent dat RAV Haaglanden onjuist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.n